فلومتر

فلومتر آلتراسونیک گاز فلر
تعداد بازدید: ۹۷۲
فلومتر چند فازی
تعداد بازدید: ۱,۶۰۶
فلومتر مایعات آلتراسونیک دستی
تعداد بازدید: ۲,۰۱۷

پراب‌های آلتراسونیک

پراب لول‌متر آلتراسونیک
تعداد بازدید: ۷۲۵
پراب نرمال تست غیرمخرب (NDT)
تعداد بازدید: ۱,۸۲۵

پیزوالکتریک

پیزوالکتریک دیسکی - 2MHz -10mm
تعداد بازدید: ۶۰۵
پیزوالکتریک دیسکی - 1MHz -14.5mm
تعداد بازدید: ۶۱۵
پیزوالکتریک دیسکی - 1MHz - 20mm
تعداد بازدید: ۶۲۹

تجهیزات جانبی

کابل lemo 00 - lemo 01
تعداد بازدید: ۵۵۴