فلومتر

فلومتر آلتراسونیک گاز فلر
تعداد بازدید: ۷۹۶
فلومتر چند فازی
تعداد بازدید: ۱,۲۹۱
فلومتر مایعات آلتراسونیک دستی
تعداد بازدید: ۱,۷۳۱

پراب‌های آلتراسونیک

پراب لول‌متر آلتراسونیک
تعداد بازدید: ۵۵۰
پراب نرمال تست غیرمخرب (NDT)
تعداد بازدید: ۱,۵۴۷

پیزوالکتریک

پیزوالکتریک دیسکی - 2MHz -10mm
تعداد بازدید: ۴۴۷
پیزوالکتریک دیسکی - 1MHz -14.5mm
تعداد بازدید: ۴۶۱
پیزوالکتریک دیسکی - 1MHz - 20mm
تعداد بازدید: ۴۷۴

تجهیزات جانبی

کابل lemo 00 - lemo 01
تعداد بازدید: ۴۲۱