شرکت فناوران فراسنجش شریف|دانستنی ها|انواع جریان‌سنج‌ها از نظر تماس یا عدم تماس با سیال داخل لوله

انواع جریان‌سنج‌ها از نظر تماس یا عدم تماس با سیال داخل لوله

جریان‌سنج‌ها از نظر تماس یا عدم تماس با سیال داخل لوله، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

1- جریان‌سنج‌های درون‌خط (In-Line)

در این نوع جریان‌سنج‌ها، ترنسدیوسرهای جریان‌سنج، مستقیماً با سیال داخل لوله در تماس است. برای استفاده از این نوع جریان‌سنج‌ها، بایستی در زمان طراحی خطوط لوله، فضایی برای نصب آن‌ها درنظر گرفته‌شود؛ در غیر این صورت، بایستی با قطع جریان موجود در لوله و قطع‌کردن بخشی از مسیر خط لوله، این جریان‌سنج‌ها را در خط لوله نصب نمود.

2- جریان‌سنج‌های بستی (Clamp-On)

در این نوع جریان‌سنج‌ها، ترنسدیوسر جریان‌سنج با سیال داخل لوله در تماس نیست و روی لوله نصب می‌شود. در این نوع جریان‌سنج‌ها، نیازی به توقف جریان موجود در لوله و یا بریدن خط لوله برای نصب جریان‌سنج نیست.