پراب‌های آلتراسونیک

پراب زاویه‌ای تست غیر مخرب (NDT)
تعداد بازدید: ۱,۱۸۲
پراب لول‌متر آلتراسونیک
تعداد بازدید: ۱,۰۹۰
پراب فلومتر مایعات آلتراسونیک
تعداد بازدید: ۱,۱۱۶
پراب نرمال تست غیرمخرب (NDT)
تعداد بازدید: ۲,۲۳۴

پیزوالکتریک

پیزوالکتریک مستطیلی - 2MHz - 22*20mm
تعداد بازدید: ۱,۱۴۹
پیزوالکتریک دیسکی - 2MHz -10mm
تعداد بازدید: ۸۶۱
پیزوالکتریک دیسکی - 1MHz -14.5mm
تعداد بازدید: ۸۶۲
پیزوالکتریک دیسکی - 1MHz - 20mm
تعداد بازدید: ۹۲۲

تجهیزات جانبی

کابل lemo 00 - lemo 01
تعداد بازدید: ۸۱۹